Všeobecné obchodní podmínky

VŠOBECNÉ PŘEPRAVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodní leteckou přepravu cestujících

Tyto všeobecné obchodní podmínky na základě obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, upravují práva a povinnosti mezi zákazníky a zprostředkovatelem letů a doplňkových služeb společnosti Blue Sky Service, s.r.o., Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno (dále jen „společnost“), poslední aktualizace proběhla dne 9. 4. 2018

Osoba uzavírající smlouvu se společností (dále jen „zákazník“) odesláním objednávky akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky společností, jsou-li zároveň splněny požadavky k jejímu uzavření uložené příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pro zákazníka v postavení spotřebitele taktéž platí zvláštní ujednání specifikovaná níže.

Výrazem „závazná objednávka letecké přepravy“ se pro účely právních vztahů a povinností společnosti i zákazníka rozumí potvrzení objednávky letecké přepravy ze strany společnosti, jejíž nedílnou součástí jsou údaje o ceně letu a směrování s uvedením míst odletu a určení.

Předmět smlouvy

Společnost zprostředkovává a provozuje leteckou přepravu, jejíž konkrétní specifikace je podrobněji popsána u jednotlivého typu letu letadla uvedeného na webových stránkách společnosti,  který si zákazník při objednávce zvolí.

Cena služby je vždy individuální a je sdělena zákazníkovi na základě specifikace požadovaného letu. V nabízené ceně letu je zahrnuto též zákonné pojištění pasažérů. Všechny ceny jsou kalkulovány bez DPH, protože obchodní letecká přeprava je od DPH osvobozena.

Cena služby je vždy splatná na základě vystavené faktury před zahájením letu.

Podnikatel prohlašuje, že je na základě smluv o provozování letadla a s tím spojených příslušných oprávnění vydaných Úřadem pro civilní letectví oprávněn nabízet a provozovat obchodní leteckou dopravu a provádět zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU vymezené touto smlouvou. Zákazník je oprávněn využít svého práva a informovat se u příslušného kontrolního orgánu, Úřadu pro civilní letectví, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 o platnosti vydaných povolení.

Závazná objednávka je platná ode dne vystavení a potvrzení objednavatelem pro leteckou přepravu do vyznačených destinací v uvedených termínech, není-li jinak stanoveno v této objednávce, přepravních podmínkách nebo v příslušných předpisech dopravce.

Společnost je oprávněna uskutečnit služby prostřednictvím subdodavatele. Společnost se zavazuje zajistit subdodavatele, který splňuje veškeré zákonem stanovené požadavky k provedení závazné objednávky služeb. Právo na výzvu k nenaplnění nebo neobdržení objednaných služeb je Zákazník povinen uplatnit do pěti (5) kalendářních dnů ode dne uskutečnění letu.

Zákazník je povinen řídit se platnou právní úpravou, především pak předložit výstupní, vstupní a jiné požadované doklady a dostavit se na letiště odletu minimálně 15  minut před plánovaným odletem, není-li v objednávce stanoveno jinak. Zákazník nese odpovědnost za platnost veškerých potřebných osobních dokladů a víz včetně nákladů vzniklých na vrub společnosti z důvodu neplatnosti nebo nezajištění takových doklad. V případě problémů se vstupem/výstupem cestujícího do/z jakéhokoliv státu bude dopravce účtovat zákazníkovi veškeré vícenáklady s těmito problémy spojené.

Po obdržení závazné objednávky letecké přepravy zákazník sdělí zprostředkovateli svůj požadavek na termín letu v závislosti na své preference, není-li v objednávce tento termín stanoven. Společnost následně podle přihlášených zájemců vyhodnotí přepravní kapacitu a s ohledem na aktuální předpověď počasí stanoví předpokládaný termín letu a navrhne Zákazníkovi termíny k uskutečnění letu. Zákazník je povinen nahlásit číslo závazné objednávky letecké přepravy.

Termín startu může být také sjednán prostřednictvím elektronické pošty. Veškeré lety jsou prováděny a uskutečňovány bez zbytečného prodlení a zpoždění v časech uvedených na objednávce, uvedené a kalkulované časy však nejsou zaručeny a záleží především na pokynech řídících letového provozu. Společnost nenese odpovědnost za zpoždění, přesměrování nebo zrušení letu způsobené mimořádnými okolnostmi (stávky, politická nestabilita, válečný konflikt, špatné povětrnostní podmínky, bezpečnostní rizika, neočekávané ohrožení bezpečnosti letu, přetížení leteckého provozu). Dále si společnost vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, pokud potvrzený let nemůže být proveden v důsledku odnětí nebo pozdního schválení nezbytných vládních povolení nebo v důsledku jiných mimořádných okolností, kterým se nebylo možné vyhnout, i když byla přijata všechna přiměřená opatření. Za takových událostí je dopravce zbaven veškerých závazků a závazků. V případě zrušení letu ze strany dopravce je zákazníkovi vrácena záloha v plné výši. V případě zpoždění či odložení letu ze strany zákazníka jsou k jízdnému navíc fakturovány náklady na případné přesměrování letu, parkování letadla a čekání posádky, případně její ubytování. Nedodrží-li zákazník časy odletů uvedené v závazné objednávce, velitel letadla má právo rozhodnout o časových limitech odletu v souladu s postupy a omezeními letiště odletu.

Společnost potvrdí uskutečnění toho letu několik hodin před startem. U ranních letů zpravidla odpoledne předcházející dni plánovaného letu. Pro večerní lety potvrdí nebo zruší let do druhé hodiny odpolední, nedohodnou-li se se Zákazníkem jinak.

Společnost je oprávněna let zrušit či započatý let zkrátit v případě poruchy technického vybavení nebo nepřízně počasí nebo rozhodnutí řízení letového provozu. V takovém případě bude dohodnut termín náhradního letu nebo sleva z ceny. Při zrušení letu z důvodu zásahu vyšší moci, nebo rozhodnutí řízení letového provozu, neodpovídá společnost za případnou škodu, ušlý zisk či další náklady, které tím mohly zákazníkovi vzniknout.

Pokud se zákazník nemůže domluveného letu zúčastnit, je nutno tuto skutečnost oznámit podnikateli minimálně 8 dní předem a domluvit si nový termín bez storno poplatků. V případě zrušení v rozmezí 7 dní až 24 hodin před plánovaným letem je zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 25% z celkové ceny závazné objednávky. V době kratší než 24 hodin, lze místo sebe zajistit náhradu. Pokud se nepodaří zajistit náhradu a Zákazník se ke startu nedostaví, je služba považována za využitou a nelze ji dále uplatnit. Pro vyloučení pochybností společnost uvádí, že zákazník je povinen uhradit plnou cenu, byla-li uhrazena pouze záloha.

Práva a povinnosti

Velitel letadla má právo vyloučit z letecké přepravy osoby, které neprojdou bezpečnostní kontrolou, nebo ty, kteří ji odmítnou, nebo osoby, jejichž kabinová zavazadla neprošla bezpečnostní kontrolou, nebo osoby, které chtějí přepravovat zboží, jehož přeprava je zakázána.

Velitel letadla je v souladu s platnou legislativou oprávněn zrušit let kdykoli před letem i během letu. Zákazník tuto skutečnost akceptuje a souhlasí, že nebude po Podnikateli požadovat náhradu vzniklé škody.

Velitel letadla či odpovědný zástupce dopravce má právo vyloučit z letecké přepravy osoby pod vlivem drog, alkoholu a jiných návykových látek a dále osoby, které zjevně neskýtají záruku bezpečného průběhu letu.

Zákazníci jsou povinni se řídit pokyny posádky. Velitel letadla má právo vydávat příkazy a učinit taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost letu.

Zákazníci jsou povinni řádně zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav s ohledem na srdeční vady, vysoký krevní tlak, závratě, nachlazení a jiné indispozice, které negativně ovlivňují člověka během letu.

Zákazníci jsou povinni si včas obstarat pas, vízum a mezinárodní očkovací průkaz podle předpisu zemí odletu a příletu. Bez těchto náležitostí nemohou být přijati k přepravě.

Při odmítnutí vstupu do země a vyhoštění zákazník je povinen uhradit cenu letenky (dle aktuálně dostupných cenových balíčků), jestliže je společnosti rozhodnutím příslušného orgánu uloženo vrátit zákazníka do místa jeho původního odletu nebo kamkoliv jinam. Společnost může použít k úhradě takové letenky platbu provedenou zákazníkem za dosud nepoužité části letenky. Cenu letenky za přepravu do místa, kde byl vstup do země odmítnut nebo kde došlo k vyhoštění zákazníka, společnost zákazníkovi nevrací.

Na palubě letadla je povoleno používat elektronické přístroje, velitelem letadla však může být kdykoliv vydán zákaz používání těchto přístrojů a zákazníci jsou povinni tento zákaz uposlechnout. Používání mobilních telefonů je po celou dobu letu zakázáno.

Zákazník může během platnosti letenky požádat o její stornování. Peníze se vrací osobě, která letenku zakoupila a to nejpozději do 7 dnů od doručení jejího písemného stornování a to bankovním převodem na účet uvedený ve stornu, nebo hotově k rukám osoby, která se prokáže platnou letenkou. Za storno je účtován manipulační poplatek ve výši dvacet pět (25) procent z ceny letenky.

Pokud se stane některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neplatné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

Zvláštní ustanovení pro zákazníky v postavení spotřebitele

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Pro zákazníky v postavení spotřebitele platí vedle obecných ustanovení těchto podmínek rovněž následující ustanovení speciální. V případě rozporu s obecnými ujednáními VOP platí pro spotřebitele vždy speciální ujednání podle tohoto oddílu.

Smlouva uzavřená prostředky komunikace na dálku bude u podnikatele uložena. Na žádost spotřebitele odeslanou na e-mail info@blueskyservice.cz bude spotřebiteli zaslána její kopie.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, není-li individuálně dohodnuto jinak.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění (doručení letenky). Odstoupení od smlouvy musí být podnikateli odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje podnikatele a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky (viz doručené pokyny k platbě), čísla daňového dokladu (viz pokyny k platbě), kódu poukazu nebo názvu typu letenky (viz objednávka), jména a příjmení, kontaktního telefonu, emailové adresy, čísla bankovního účtu/kód banky (pro vrácení zaplacené ceny) a důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb). Spotřebitel má rovněž možnost využití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách http://www.blueskyservice.cz/.

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí podnikatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak.

Pravidla pro vyhlídkové lety

Za účelem zachování bezpečnosti letu je nezbytné, aby zákazník dodržel pravidla popsaná níže. V případě využití závazné objednávky jinou osobou než zákazníkem osobně, odpovídá zákazník za to, že tuto osobu o bezpečnostních pravidlech náležitě poučí.

Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy a lidé ve špatném zdravotním stavu. Dále pak všichni, kterým činí obtíže pobyt ve výšce, nastupování a vystupování do letadla. V případě pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem nebo s námi o možném riziku. Zákazník je povinen předem informovat pilota o svých zdravotních potížích a jiných omezeních, které by mu mohly působit za letu komplikace, a to včetně problémů s alergií, cukrovkou atd.

Pasažéři mladší 12 let se mohou letu zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně bude v průběhu celé akce odpovídat. Mladiství ve věku 13 – 18 let musí mít písemné potvrzení zákonných zástupců, pokud let probíhá bez jejich přítomnosti. Takové potvrzení bude předloženo bez vyzvání k rukám pilota při první možné příležitosti.

V letadle se nekouří a nepožívá alkohol ani jiné omamné prostředky, taktéž je zakázáno kouřit v blízkosti letadla a to v menší vzdálenosti než 30m.

Společnost může odepřít zákazníkovi let v případě, že u něj má podezření na požití alkoholu či jiných návykových látek. V takovém případě letenka propadá bez náhrady.

Společnost nemůže nést odpovědnost za osobní věci a majetek pasažérů, jako jsou fotoaparáty, kamery, brýle apod. Vezme-li si zákazník osobní věci s sebou, nese za ně odpovědnost po veškeré fáze letu. Za poškození a zranění způsobená předměty některého z účastníků ručí účastník, který veze tyto předměty s sebou.

Veškeré škody na majetku či újmy na zdraví související s letem musí být ihned nahlášeny pilotovi.

Fotografické snímky a videonahrávky mohou cestující pořizovat bez přímého souhlasu společnosti pouze pro svoji vlastní potřebu. Pro komerční využití těchto materiálů je nutný písemný souhlas společnosti.

Pilot může z důvodu zajištění bezpečnosti pasažérů let zkrátit, či předčasně ukončit. Viz výše v těchto podmínkách.

Přidělování míst v letadle

Společnost, pilot a posádka letadla jsou oprávněni změnit místa cestujících v letadle bez ohledu na předchozí rezervace či potvrzení vystavená společností, a to z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Nedostaví-li se zákazník k odbavení ve lhůtě stanovené dopravcem nebo nemá-li zákazník potřebné doklady nebo není-li způsobilý vykonat let, má společnost právo zrušit rezervaci místa na příslušném letu.

Podle leteckého zákona je nutné vyloučit přepravu nebezpečných předmětů. Proto jsou cestující při podezření na držení takovýchto předmětů povinni podrobit se prohlídce.

Předměty, jejichž přeprava je zakázána

Zakázané zboží nesmí být přepravováno za žádných podmínek.

Nebezpečný náklad (DG) musí být prohlášen zákazníkem, schválený společností a následně zabalen a označen správně v souladu s předpisy o přepravě nebezpečného nákladu. Společnost musí být informována o nebezpečném nákladu, které má být přepravováno nejméně 3 dny předem, aby bylo možné splnit všechny platné požadavky. Níže uvedené látky a předměty nelze přepravovat v zavazadlech cestujících ani jinak, pokud velitel letadla neudělí výjimku:

výbušniny, zbraně, náboje, plyny (hořlavé, nehořlavé, jedovaté, včetně pepřových sprejů, elektrošokových zbraní), stlačené plyny, zkapalněné podchlazené plyny, hořlaviny tekuté a pevné (jako zápalky, náplně do zapalovačů, lihové přípravky ke vtírání), látky náchylné k samovolnému vznícení, látky nebezpečné za vlhka, oxidační látky a organické peroxidy, toxické látky a infekční substance, žíraviny (jako kyseliny, chemické soupravy, mokré baterie), radioaktivní nebo magnetické materiály, jiné podmínečně přepravované látky (jako rtuť, suchý led, látky dráždivé nebo vzbuzující odpor) kempinkové vařiče, palivové nádoby, záchranný lavinový batoh, motory a zařízení poháněná motorem (např. Generátory, koloběžky, tryskové surfovací prkna). Zvláštní pozornost je věnována přepravě elektronických cigaret a doutníků v zavazadlovém prostoru, protože jejich nekontrolovaná aktivace může způsobit požár. Další informace lze obdržet na požádání.

Zvířata

Přeprava zvířat podléhá předchozímu písemnému souhlasu přepravce s ním, nebo cestující konzultuje s oddělením prodeje dopravce o podmínkách přepravy zvířat. Cestující je výhradně zodpovědný za splnění všech požadavků a všech dokumentů požadovaných orgány v místě určení.

Zavazadla

Cestující je povinen předem konzultovat s prodejním oddělením společnosti počet, hmotnost a velikost jeho zavazadel, jelikož může být z bezpečnostních důvodů omezena a závisí na typu letadla. Všechna zavazadla jsou odbavována a přepravována jako kabinová, tudíž jsou jejich majiteli doprovázena až k letadlu. Cestující zajistí, aby veškerá zavazadla, zavazadla a nákladní doprava, které mají být přepravovány, byly dostatečně a řádně zabaleny k přepravě. O umístění a naložení zavazadel rozhoduje velitel letadla. Maximální rozměry ani hmotnost zavazadel nejsou stanoveny, objednavatel je však povinen odhadované rozměry a hmotnost zavazadel konzultovat s dopravcem před uzavřením závazné objednávky. Předměty bodné, řezné nebo sečné povahy, atrapy a hračky, odpovídající skutečným zbraním, smí být přepraveny jen v zavazadlech uložených v zavazadlovém prostoru, který není za letu přístupný cestujícím. Kapitán letadla má konečnou pravomoc rozhodnout, jaká zátěž může být přepravováno a jak mají být distribuována.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi podnikatele za účelem úspěšného splnění smlouvy.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků společnost nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí společnosti (handling, catering), subdodavatelé, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dokončení služby. Jednotlivé objednávky jsou po svém odeslání podnikatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze společnosti.

 Zákazník souhlasí se zveřejněním fotografií z letu, na kterých je nahodile vyfocen, na webových stránkách společnosti http://www.blueskyservice.cz/. Pokud nesouhlasí, sdělí to pilotovi před nástupem do letadla a to písemně, který zajistí, aby ke zveřejnění nedošlo.

Právní základ uvedených pravidel

Právním základem pro výše popsaná pravidla je Montrealská úmluva ze dne 28. května 1999, která je ve Společenství prováděna nařízením (ES) č. 2027/97, ve znění nařízení (ES) č. 889/2002, a vnitrostátními právními a správními předpisy členských států. Rozhodným právem je pro veškerá práva.

Tyto úmluvy upravují a mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců za smrt nebo zranění, za ztrátu nebo poškození zavazadel a za zpoždění. Toto upozornění je vyžadováno Nařízením Evropského Společenství číslo 889/2002. Uvedené upozornění nemůže být použito jako podklad pro nárok na kompenzaci a ani neinterpretuje ustanovení Nařízení nebo Montrealské úmluvy.

Dopravce uplatňuje omezení odpovědnosti stanovené ve Varšavské úmluvě podle čl. 22 odst. 1 uvedené úmluvy popř. ve znění uvedeného protokolu z Haagu dopravce vztahující se k veškeré mezinárodní přepravě, jak je definována v uvedených Úmluvách popř. pozměněná uvedeným protokolem. Pokud cestujete i s jinými než EU dopravci, měli byste je kontaktovat ohledně informací o jejich limitech odpovědnosti.

Odškodné v případě smrti nebo zranění. Neexistují žádné finanční limity odpovědnosti v případě mrti nebo zranění cestujícího. Při odškodném do výše 113100SDR (přibližně 135000EUR) včetně právních poplatků a nákladů, nemůže letecký dopravce vznášet námitky proti vzniklým nárokům na odškodnění nebo jakoukoli jinou obranu podle čl. 20 odst. 1 uvedené Úmluvy. Nad tuto částku se může letecký dopravce bránit tím, že prokáže, že se nejednalo o nedbalost nebo jiné zavinění.

Odpovědnost a odškodnění

Veškeré výše uvedené odkazy na zákazníka nebo společnost zahrnují jejich zaměstnance, agenty, pronajímatele, nájemce, pojistitele a subdodavatele.

S ohledem na služby, které mají být zákazníkovi poskytnuty je zákazník s výjimkou případu hrubé nedbalosti ze strany společnosti, výlučně odpovědný za veškeré ztráty nebo škody, které byly jeho jednáním způsobeny, především pak na vybavení, vůči personálu nebo cestujícím, nákladu, zavazadlům, které společnost přepravuje, popřípadě v jakémkoli jiném vztahu vztahujícím se k poskytování služeb podle tohoto dokumentu. Společnost výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost nebo záruky jakéhokoliv druhu vztahující se k produktům a službám včetně a bez omezení záruk vztahujícím se k obchodovatelnosti, ušlému zisku a vhodnosti pro určitý účel.

V souvislosti s jakýmikoliv službami poskytovanými jinou osobou než společností (tj.“třetí strana“) Zákazník bere na vědomí, že společnost bude o tyto služby žádat jménem Zákazníka. Kvůli zamezení pochybností zákazník bere na vědomí, že společnost neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o takové služby nebo že dotyčná třetí strana není ochotna nebo schopna poskytnout požadovanou službu a dále, že společnost může být spojena se třetí stranou v obchodním vztahu a / nebo může získat, přímo nebo nepřímo, slevy, úvěry a příspěvky na vlastní účet.

Zákazník se zavazuje sám nebo prostřednictvím své pojišťovny odškodnit společnost, popř. ji chránit před všemi nároky, škodami, závazky, výdaji, ztrátou a náhodnou, následnou nebo trestní odpovědností (společně „škody“), pokud byl společností informován o možnosti náhrady škody, a to včetně nároků za škodu na majetku, zranění nebo úmrtí jakékoli osoby, poplatky za právní zastoupení a soudní náklady vyplývající z jakéhokoli vztahu se službami poskytnutými zákazníkovi, bez ohledu na to, zda jsou služby poskytovány společností nebo třetí stranou. Toto odškodnění vzniká bez ohledu na to, zda povaha nároku vyplývá ze smlouvy nebo deliktu a ať jde o absolutní nebo objektivní odpovědnost, včetně škody způsobené hrubou nedbalostí.